Природата на България

Национални и природни паркове, резервати, природни забележителности и защитени местности формират великолепната ни природа

Национални и природни пракове

Българските национални и природни паркове опазват изключително голямо богатство – великолепна девствена
природа, биоразнообразие, ендемични и редки растителни и животински видове и уникални природни забележителности.

Природа

Природните паркове в България са 11 – „Беласица”, „Българка”, „Витоша”, „Врачански Балкан”, „Златни пясъци”, „Персина”, „Рилски манастир”, „Русенски Лом”, „Сини камъни”, „Странджа” и „Шуменско плато”. Те имат относително либерален режим по отношение използването на природните ресурси, стига то да не нарушава
биологичното и ландшафтно разнообразие. Те обхващат територии с различна собственост – държавна, общинска, частна, религиозна.

Централен Балкан
Блкан

Национален парк „Централен Балкан“

Националният парк „Централен Балкан“ е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Той опазва уникално богатство от растителни и животински видове – обикновен бук, бяла ела, планински явор,еделвайс, вълк, златка, видра, дива котка, трицветен нощник, царски орел, полубеловрата мухоловка и др. В парка са включени 9 природни резервата – „Боатин”, „Царичина”, „Козя стена”, „Стенето”, „Северен Джендем”, „Пеещи скали”,„Соколна”, „Джендема” и „Стара река”. Зоната с резерватите заема площ от 20 019,6 ха.

През 2003 г. Националният парк„Централен Балкан” стана член на PAN Parks –международна оценка за неговата добре запазена и управлявана диваприрода. От 2004 г. носител на PAN Parks сертификат е и регионът на парка.Най-високата точка в границите на парка е връх Ботев – 2376 м.

Национален парк „Рила“

Националният парк „Рила” е разположен в югозападната част на страната, в Рила планина. В парка се опазват редки растителни и животински видове като рилска иглика, павловско шапиче, рилски ревен, балканска дива коза, лалугер, алпийски тритон, малка кукумявка и др. На територията на парка има над 100 върха с надморска височина над 2000 м, като сред тях се издига най- високият връх в страната и на Балканския полуостров – Мусала (2925 м).
В Националния парк „Рила” има 4 резервата (Ибър,Парангалица, Скакавица и Централен Рилски резерват). Резерватите и паркът са включени в „Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати”.

През 2007 г. паркът получи пълен сертификат за членство в Европейската
мрежа от национални паркове – PAN Parks. През 2010 г. паркът беше ресертифициран от PAN Parks за следващите пет години.

Природен парк „Витоша“

Витоша е първият парк в България и на Балканския полуостров. Обявен е една година след Лондонското определение за национални паркове.
През 1936 г., под влияние на Съюза за защита на природата – инициатор и за обявяването му, е изготвена и обнародвана Наредба – закон за защита на родната природа, според която паркът не е вече национален, а народен. Едновременно с това до 1952 г. действа специален Правилник за стопанисване и управление на Народен парк Витоша и включените в него бранища.

 Паркът опазва ценни растителни и животински видове – смърчови гори, тис, блатна растителност, благороден елен, сърна, диво прасе, мечка, сокерица, боров синигер, ушата чучулига и др. На територията му са разположени два резервата – биосферен резерват „Бистришко бранище” и резерват „Торфено бранище”. Тук се намира и природната забележителност „Духлата” – най-дългата пещера в България. Десет от витошките върхове са с надморска височина над 2000 м, като най-висок сред тях е Черни връх (2290 м). Той се издига в централната част на планината.
Витоша представлява един сложен и твърде интересен обект от геоложка, петрографска, растителна, животинска и туристическа гледна точка. Нейното голямо теренно и природно разнообразие от извори, реки, водопади, торфища, морени и гори винаги е привличало и занимавало природолюбителя и туриста. Този интерес и възможност за посещение се засилва и от непосредствената близост на Витоша до столицата.

Беласица

Природен парк „Беласица“

Природният парк „Беласица” e разположен в едноименната планина, в югозападната част на България, на границата с Гърция и Македония. В парка сеопазват ценни растителни и животински видове като костова тлъстига, беласишки лопен, стоянова теменуга, спрунерова камбанка, орфеево коприварче,малък маслинов присмехулник, балканска чучулига, пъстрогуша завирушка и др. Най-високата точка в парка е връх Радомир – 2029 м. В границите на парка се
намира резерват „Конгура”. В подножието на Беласица има осем села, до които стигат много от маркираните туристически маршрути.

Природен парк „Българка“

Столища, Мъхченица-Йововци, Соколски манастир, както и природните забележителности „Мъхнатите скали”, „Виканата скала”, „Естествено тисово находище” и вековното дърво „Големият бук“. Природният парк „Българка”заема северните склонове на централната част от Стара планина – над Шипченския и Тревненския дял от планината. Паркът е обявен, за да бъдат опазвани растителни и животински видове като бук, дъб, бял и черен бор, кафява мечка, вълк, благороден елен и др. В природен парк „Българка” се намират защитените местности Студен кладенец, На територията на парка се намират Архитектурноетнографският комплекс „Етъра” и Соколският манастир, които предоставят възможности за културен туризъм.

Връзка с нас

7 + 9 =